Taking too long? Close loading screen.

D-26 |วาล์วไล่อากาศแบบผสม (Combination) สำหรับน้ำเสีย

เพื่อทำงานกับของเหลวที่มีอนุภาคของแข็ง เช่น น้ำเสีย วาล์วไล่อากาศแบบผสมจะปล่อยอากาศ (ก๊าซ) ในระหว่างการเติมน้ำเข้าระบบหรือเส้นท่อ  และจะดูดอากาศเข้าสู่ระบบ ในขณะที่กำลังปล่อยของเหลวออกจากเส้นท่อหรือระบบ หรือที่เราเรียกว่าการ ฟลัชเส้นท่อ และปล่อยอากาศสะสม (ก๊าซ) ออกจากระบบในขณะที่อยู่ภายใต้แรงดัน และการทำงานการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของวาล์ว ทำให้สามารถแยกของเหลวออกจากกลไกการไล่อากาศ น้ำเสียจะไม่ไปสัมผัสแผ่นซีลที่ไล่อากาศ และรับประกันสภาพการทำงานที่เหมาะสม

ช่วงการใช้งาน

  • ช่วงแรงดันใช้งาน:
  • 2″, 4″, 6″, 8″: 0.1-16 บาร์
  • 3″: 0.2 – 25 บาร์
  • อุณหภูมิการทำงานสูงสุด: 60°C
  • อุณหภูมิต่อเนื่องสูงสุด: 90° C.