Taking too long? Close loading screen.

D-021 |วาล์วไล่อากาศผสมสำหรับน้ำ Reclaimed และน้ำที่ไม่สามารถดื่มได้

วาล์วไล่อากาศแบบผสมจะปล่อยอากาศ (ก๊าซ) ในระหว่างการเติมน้ำเข้าระบบหรือเส้นท่อ และจะดูดอากาศเข้าสู่ระบบ ในขณะที่กำลังปล่อยของเหลวออกจากเส้นท่อหรือระบบ หรือที่เราเรียกว่าการ ฟลัชเส้นท่อ และปล่อยอากาศสะสม (ก๊าซ) ออกจากระบบในขณะที่อยู่ภายใต้แรงดัน และการทำงานการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของวาล์ว ทำให้สามารถแยกของเหลวออกจากกลไกการไล่อากาศ น้ำเสียจะไม่ไปสัมผัสแผ่นซีลที่ไล่อากาศ และรับประกันสภาพการทำงานที่เหมาะสม

ช่วงการใช้งาน

  • ช่วงแรงดันใช้งาน: 2-10 บาร์
  • อุณหภูมิการทำงานสูงสุด: 60°C
  • อุณหภูมิต่อเนื่องสูงสุด: 90° C.
  • ตัวเลือกเพิ่มเติม สำหรับการดูดอากาศเข้าอย่างเดียวเท่านั้น หรือไล่อากาศออกเท่านั้น
  • รวมถึงการใช้งานในแบบต่างๆ ได้แก่ น้ำรีเคลม น้ำดิบ น้ำทิ้ง น้ำที่มีสารแขวนลอย และน้ำหล่อเย็น