Taking too long? Close loading screen.

เครื่องกรองรุ่น Sigma Pro

Sigma Pro เป็นเครื่องกรองน้ำอุตสาหกรรมที่ติดตั้งง่าย โดยต้องการการบำรุงรักษาเพียงเล็กน้อย โดยมีความน่าเชื่อถือและความทนทานสูง ต้องใช้น้ำและพลังงานต่ำด้วยการออกแบบที่กะทัดรัดและมีขนาดเล็ก

รุ่นของเครื่องกรอง Sigma Pro  :

  • 4” Sigma Pro สำหรับอัตราการไหลสูงถึง 120 ลบ.ม.ต่อชม. (528 gpm)
  • 6” Sigma Pro สำหรับอัตราการไหลสูงถึง 180 ลบ.ม.ต่อชม. (792 gpm)
  • 8” Sigma Pro สำหรับอัตราการไหลสูงถึง 280 ลบ.ม.ต่อชม. (1,233 gpm)